• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

İHALE - MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NA ELEKTRİK-ELEKTRONİK, CİHAZ VE EKİPMANLARIN BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK BAKIM HİZMETİNİN YAPILMASI İŞİ İLANI

HALE İLANI

T.C CUMHURBAŞKANLIĞI

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na Elektrik-Elektronik, Cihaz ve Ekipmanların Bakım, Onarım ve Periyodik Bakım Hizmetinin Yapılması işi hizmet alımı Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde bulunan Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası            : 2020/205981

1-İdarenin

a) Adresi :Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İST

b) Telefon ve faks numarası :0 212 236 90 00 / 0 212 259 03 26

c) Elektronik posta adresi:

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Hizmet alımı,283 Kalem

b) Yapılacağı yer: Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Beykoz Kasrı, Maslak Kasrı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Yıldız Sarayı, Aynalıkavak Kasrı, Abraham Paşa Köşkü (Beykoz Cam Müzesi ), Yıldız Porselen Fabrikası, Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası, Ambarlar,Yıldız Şale Köşkü,ve Ankara Palas

b) Süresi :İşe Başlama Tarihinden itibaren 22.12.2020 tarihine kadar

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İST

b)Tarihi ve Saati: 12.05.2020 ve 13:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.       2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.2.       Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.       1 İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.2.3. İstekli teklifle birlikte çalıştırdığı Elektrik Mühendisinin E-Devlet den Barkodlu Mezuniyet Belgesini ve SGK bildirgesini ve kontroller esnasında kullanılacak cihazların(Topraklama değeri ölçü aletleri) TSE kalibrasyon belgelerini teklif zarfında İdareye sunacaktır.

4.3.       Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.       1  İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi

4.4.       Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Bu  ihalede; Kamu veya özel sektördeki Tesislerin Elektrik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarım tadilat ve İşletmeye Hazır halde tutulması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif  fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak  belirlenecektir.

6- İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00TL(ikiyüzellitürklirası)  Türk Lirası karşılığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İST  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini,  birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-İstekliler, doküman bedelini T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü TR77 0000 1001 0000 0350 1540 43   nolu hesaba (ihale adı ve firma adı belirtilerek) yatıracakları dekont karşılığında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/İstanbul adresinden alabilirler.