• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

İHALE - TOPKAPI SARAYI BAHÇELERİ PEYZAJ DÜZENLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİTKİ VE ÇİM ALIMI İŞİ İLANI

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

TOPKAPI SARAYI BAHÇELERİ PEYZAJ DÜZENLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİTKİ VE ÇİM ALIMI

"Topkapı Sarayı bahçeleri peyzaj düzenlemesinde kullanılmak üzere bitki ve çim alımı." Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde bulunan Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlan Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2020/218735

1-İdarenin

a) Adresi :Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul

b) Telefon ve faks numarası :0212 236 90 00- 0212 236 29 06

c) Elektronik posta adresi :---

ç) İhale dokümanının görülebileceği intemet adresi:

2- İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı: Topkapı Sarayı bahçeleri peyzaj düzenlemesinde kullanılmak üzere bitki ve çim alımı.

b)Teslim yeri :Topkapı Sarayı

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 takvim günüdür.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul b )Tarih ve saati : 14/05/2020 -13 :00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi.

4.1.1.1  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.    İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz.

4.2.       Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.       Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.    İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.       Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu yada özel sektörde bitki ve çim alımına ait iş deneyimini gösterir belgeler kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250.-TL (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı (Kızlarağası Binası) Beşiktaş İstanbul. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim :fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler teklifettikleri bedelin %5 'inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- İdare verilmiş olan tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

14- İdari Şartnamenin 4. maddesinin l.bendi gereğince; isteklilerin idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunlu olduğundan, ihaleye katılacak isteklilerin ihale doküman bedelini Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü'nün TR77 0000 1001 0000 0350 1540 43 nolu hesabına yatırması gerekmektedir.