• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

İHALE - BEYLERBEYİ SARAYI ANA PANO DAİRESİNİN TAŞINMASI İŞİ

İHALE İLANI

“Beylerbeyi Sarayı Ana Pano Dairesinin Taşınması işi.” Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde bulunan  Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2020/379952

1-İdarenin

a)Adresi :Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul

b)Telefon ve faks numarası :0212 236 90 00- 0212 236 29 06

c)Elektronik posta adresi :

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:---

2-İhale konusu yapım işinin:

a)Niteliği, türü ve miktarı: Beylerbeyi Sarayı Ana Pano Dairesinin Taşınması işi

b)Yapılacağı yer  : Beylerbeyi Sarayı

c)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç)İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 110 takvim günüdür.

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul

b)Tarih ve saati   : 18/08/2020 -11.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi.

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin

 % 50' sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Tarihi mekanlarda elektrik uygulama işi yapmak.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300.-TL (Üçyüztürklirası) karşılığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası (Satınalma) Beşiktaş İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %5 ’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-İdare verilmiş olan tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

14-İdari Şartnamenin 4. maddesinin 1.bendi gereğince; isteklilerin idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunlu olduğundan, ihaleye katılacak isteklilerin ihale doküman bedelini Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ nün TR77 0000 1001 0000 0350 1540 43 nolu hesabına yatırması gerekmektedir.