• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

İHALE - SARAY KÖŞK KASIRLAR VE FABRİKALARIN TARİHİ BAHÇELERİNİN 2021 YILI BAKIMININ VE TEMİZLİĞİNİN YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İHALE İLANI

İHALE İLANI

T.C CUMHURBAŞKANLIĞI

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

        “MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI SARAY KÖŞK KASIRLAR İLE YILDIZ PORSELEN FABRİKASI, HEREKE İPEKLİ DOKUMA VE HALI FABRİKASI AMBAR ALANLARI VE ANKARA PALAS TARİHİ BAHÇELERİNİN 2021 YILI BAKIMININ VE TEMİZLİĞİNİN YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI” Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde bulunan Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2020/668402

1-İdarenin

a)Adresi :Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul

b)Telefon ve faks numarası :0212 236 90 00- 0212 236 29 06

c)Elektronik posta adresi :---

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:---

2-İhale konusu hizmet işinin:

a)Niteliği, türü ve miktarı: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Bağlı Saray Köşk Kasırlar İle Yıldız Porselen Fabrikası, Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası Ambar Alanları ve Ankara Palas Tarihi Bahçelerinin 2021 Yılı Bakımının ve Temizliğinin Yaptırılması Hizmet Alımı /40 Kalem

b)Yapılacağı yer  : Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı Beylerbeyi ve Yıldız Sarayları, Yıldız Şale, Beykoz, Maslak, Küçüksu, Ihlamur ve Aynalıkavak Kasırları, Abraham Paşa Köşkü (Beykoz Cam ve Billur Müzesi), Yıldız Porselen Fabrikası, Hereke İpekli Dokuma Ve Halı Fabrikası, Ambar Alanları ve Ankara Palas Tarihi bahçeleri

c)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanır.

ç)İşin süresi : İşin süresi yer teslimi tarihinden itibaren 31.12.2021 tarihine kadardır

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul

b)Tarih ve saati: 24/12/2020 -11.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi.

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. İstekli Kalite ve standarda ilişkin TSE 12866 (ISO 9001) “Kalite Yönetim Sistem Belgesi” ni teklif zarfında sunacaktır.  

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1.Bankalardan temin edilecek belgeler;

Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama

bulunmayan mevduatı sunmak zorundadır. Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir

4.2.2.İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

4.2.2.1. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
4.2.2.2.İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve  istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

  1. a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu
  2. b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaları.

İsteklinin toplam cirosu teklif edilen bedelin % 25’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Yeterlilik kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde peyzaj bakımı, her türlü park ve yeşil alanların bakım onarımı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler:

4.5.1. Mevsimlik kullanılan araçlar ( sepetli vinç ve kök sökme makinası hariç) işlerin verimli ve zamanında yürümesi için listede belirtilen motorlu araçlardan her bir kaleminin en az yarısının yüklenici firmanın öz malı olması gerekmektedir. İstekli bu araçları teklif zarfında belgelendirecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 300-TL (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe sarayı Kızlarağası Binası (Satınalma) Beşiktaş İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %5 ’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-İhalelerde, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri ile Yönetmeliğin atıfta bulunduğu hükümler hariç 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

14-İdare verilmiş olan tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

15-İdari Şartnamenin 4. maddesinin 1.bendi gereğince; isteklilerin idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunlu olduğundan, ihaleye katılacak isteklilerin ihale doküman bedelini Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ nün TR77 0000 1001 0000 0350 1540 43 nolu hesabına yatırması gerekmektedir.