• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

İHALE - MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2021 YILI MEKANİK CİHAZ VE EKİPMANLARIN BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK BAKIM HİZMETİNİN YAPILMASI İŞİ

İHALE İLANI

T.C CUMHURBAŞKANLIĞI

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 2021 Yılı Mekanik Cihaz ve Ekipmanların Bakım, Onarım ve Periyodik Bakım Hizmetinin Yapılması işi hizmet alımı Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde bulunan Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası             : 2020/728246

1-İdarenin

  1. Adresi : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İST
  2. Telefon ve faks numarası :0 212 236 90 00 / 0 212 259 03 26
  3. Elektronik posta adresi  :-

2-İhale konusu hizmetin

  1. Niteliği, türü ve miktarı :Hizmet alımı, 420 Kalem
  2. Yapılacağı yer              : Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Beykoz Kasrı, 

Maslak Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Küçüksu Kasrı,  Ihlamur Kasrı, Yıldız Sarayı ve Aynalıkavak Kasrı, Abraham Paşa Köşkü (Beykoz Cam Müzesi ), Yıldız Porselen Fabrikası, Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası, Ambarlar, Yıldız Şale Köşkü, Depomüze, Akaretler

c. Süresi  :İşe Başlama Tarihinden itibaren 20.12.2021 tarihine kadar

3-İhalenin

  1. Yapılacağı yer: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İST
  2. Tarihi ve saati :07.01.2021 ve 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi.

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2.3İstekli teklifle birlikte çalıştırdığı Makine Mühendisinin E-Devlet den Barkodlu Mezuniyet Belgesini ve SGK bildirgesini ve çalıştırdığı tekniker, teknisyen ve ustaların tüm yeterlilik ve mesleki belgelerini teklif zarfında İdareye sunacaktır.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.  İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Bu  ihaledeKamu veya özel sektördeki Tesislerin Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım-Onarım işlerinin yapılması –Hizmet Alımı işleri.(Kazan- kombi Bakımları ve/veya   Yangın Pompa sistemleri bakımları ve/veya pompa-hidrofor sistemleri bakımları ve/veya sıhhi tesisat sistemleri bakımları) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00TL(ikiyüzellitürklirası)  Türk Lirası karşılığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İST  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini,  birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45(kırkbeş) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-İstekliler, doküman bedelini T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü TR77 0000 1001 0000 0350 1540 43   nolu hesaba (ihale adı ve firma adı belirtilerek) yatıracakları dekont karşılığında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/İstanbul adresinden alabilirler.