• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

İHALE - ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİN, CİHAZ VE EKİPMANLARIN PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİNİN YAPTIRILMASI İŞİ

İHALE İLANI

 

“Elektrik ve elektronik sistemlerin, cihaz ve ekipmanların periyodik bakım ve onarım hizmetinin yaptırılması işi.” Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde bulunan Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası:2021/92304

 

1-İdarenin

 

a)Adresi :Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul

 

b)Telefon ve faks numarası :0212 236 90 00- 0212 236 29 06

 

c)Elektronik posta adresi :---

 

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:---

 

2-İhale konusu hizmetin:

 

a)Niteliği, türü ve miktarı: Elektrik ve elektronik sistemlerin, cihaz ve ekipmanların periyodik bakım ve onarım hizmetinin yaptırılması işi.

 

b)Yapılacağı yer : Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan lokasyonlarda.

 

c)İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde iş başlayacak 22/12/2021 tarihinde sona erecektir.

 

3-İhalenin

 

a)Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul

 

b)Tarih ve saati : 05/03/2021 Cuma günü saat 11:00

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi.

 

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

 

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz.

 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler İstekliler OHSAS 18001:2007- iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini ihale dosyasında sunacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1. Kamu veya özel sektördeki tesislerin elektrik sistemlerin periyodik bakım onarım tadilat ve işletmeye hazır halde tutulması işi bir arada benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

4.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler:

 

4.5.1. İstekli teklifle birlikte çalıştırdığı Elektrik Mühendisinin E-Devlet’ den barkodlu mezuniyet belgesini SGK bildirgesini ve çalıştırdığı tekniker, teknisyen ve ustaların tüm yeterlilik ve mesleki belgelerini teklif zarfında idareye sunacaktır.

 

4.5.2. Kontroller esnasında kullanılacak cihazların (Topraklama değeri ölçü aletleri ) TSE kalibrasyon belgeleri de fiyat teklifleriyle birlikte idareye sunulacaktır.

 

4.5.3.İstekli; söz konusu sistemler için üretici veya distribütör firmasınca verilmiş olan yetki belgesi, üretici veya distribütör firma değil ise Yetkili Servis Belgesi'ne sahip olmalıdır.

 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300.-TL (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe sarayı Kızlarağası Binası (Satınalma) Beşiktaş İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9-Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %5 ’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13-İhalelerde, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri ile Yönetmeliğin atıfta bulunduğu hükümler hariç 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

 

14-İdare verilmiş olan tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

 

15-İdari Şartnamenin 4. maddesinin 1.bendi gereğince; isteklilerin idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunlu olduğundan, ihaleye katılacak isteklilerin ihale doküman bedelini Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ nün TR77 0000 1001 0000 0350 1540 43 nolu hesabına yatırması gerekmektedir.