• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

İHALE KONSERVASYON ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE HIRDAVAT, AHŞAP, BOYA VE CİLA MALZEMELERİ SATIN ALINMASI İŞİ

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI RESTORASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Restorasyon Dairesi Başkanlığı Bünyesinde, Saray Köşk ve Kasırlarda Sürdürülen Restorasyon ve    Konservasyon Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Hırdavat, Ahşap, Boya ve Cila Malzemeleri Satın Alınması İşi  Cumhurbaşkanlığı Sorumluluğunda Olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde bulunan Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :2022/180661

1-İdarenin

a) Adresi :Vişnezade Mah. Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İST

b) Telefon ve faks numarası :0212 236 90 00-0212 259 54 21 

c) Elektronik posta adresi  :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.millisaraylar.gov.tr

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :Restorasyon Dairesi Başkanlığı Bünyesinde, Saray

 Köşk ve Kasırlarda Sürdürülen Restorasyon ve

 Konservasyon Çalışmalarında Kullanılmak Üzere

 Hırdavat, Ahşap, Boya ve Cila Malzemeleri Satın

 Alınması İşi – 487 Kalem Mal Alımı 

b) Teslim yeri :Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Ambarları

c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer :Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe

 Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/İST

b) Tarihi ve saati :24.03.2022-11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi.

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif  sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü TR77 0000 1001 0000 0350 1540 43  nolu hesaba (ihale adı ve firma adı belirtilerek) yatıracakları 500 TL (beşyüz türklirası) karşılığında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İST adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı  Kızlarağası Binası (Satınalma Birimi) Beşiktaş/İstanbul  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.